Policy för Kvalitet och Miljö

Vi erbjuder våra kunder transporter, täktverksamhet och maskintjänster som ska kännetecknas av hög kvalitet, utvecklade i nära samarbete med våra ägare och kunder.
Redan i planeringsstadiet med våra kunder och samarbetspartners ska vi ange att vårt arbete ska vara av hög kvalitet, hög säkerhet och med omsorg om miljön.
Genom att vara lyhörda för relevanta krav, värna om en öppen dialog, bra service och hög kompetens ska vi skapa långsiktiga värden.
Vi har som minimikrav att alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter.

Våra ledstjärnor är:
Hög leveranskvalitet, innovation och teknisk kompetens
Miljöriktig hantering
Bra service
Marknadsmässiga priser

Övergripande mål:
Våra kunder och samarbetspartners ska uppleva oss som det bästa alternativet på marknaden i vår bransch.
Detta säkerställs genom regelbundna mätningar avseende hur nöjda de är och att vi utifrån mätresultaten arbetar med ständiga förbättringar.
Som ett av regionens ledande företag i vår bransch har vi ansvar för att minska vår miljöpåverkan. Vårt mål är att vi ska betraktas som ett av de främsta företagen i vår bransch avseende miljöomsorg.
Detta säkerställs genom arbete med miljöaspekter, värnandet om ny teknik samt effektiv transportlogistik och förebyggande åtgärder för att förhindra miljöskador.

Trafiksäkerhetspolicy
Omfattning
Trafiksäkerhetspolicyn omfattar alla transporter och entreprenader som utförs av delägare, anställd personal och underleverantörer i DalaFrakt AB.
Syfte och mål
Trafikverket har som mål att vägtransportnätet skall vara utformat så att ingen människa dödas eller skadas allvarligt i trafiken, den så kallade ”Nollvisionen”.
DalaFrakt AB ska ständigt arbeta för bästa trafiksäkerhet i enlighet med ”Nollvisionen”.

Policy
Vi ska uppfylla alla trafiklagar.
Vi accepterar inte användandet av droger eller alkohol under arbetstid.
Våra chaufförer och maskinister skall ha den behörighet och kompetens som krävs för att utföra alla uppdrag på trafiksäkert sätt.
Vi ska samarbeta med andra trafikanter och DalaFrakt AB ska alltid kunna betraktas som ett gott föredöme i trafiken.
Vi arbetar aktivt för att följa hastighetsbestämmelser, regler för lastvikter, lastsäkring, bilbältesanvändning samt kör- och vilotider.
Våra fordon och maskiner ska vara i besiktade och utrustade enligt gällande lagstiftning. Kundkrav och vårt företags grafiska profil gäller för samtliga enheter.
Vår transportledning skall verka för att minska stress och planera för en god arbetsmiljö.
Vi ska bära föreskriven varselklädsel.
Vi kommunicerar vår trafiksäkerhetspolicy bland medarbetare, delägare, underleverantörer och kunder för att uppnå en ökad medvetenhet om vårat trafiksäkerhetsarbete.