Styrelsen-dalafrakt

Vår styrelse

Här kan du se alla registrerade medlemmar i styrelsen för DalaFrakt AB.

Styrelsen- navet för vår framgång

Styrelsen säkerställer att det finns en god intern kontroll i bolaget.

Styrelsen övervakar att bolagets finansiella ställning är tillfredsställande.

Styrelsen ser till att lagar och regler följs och utvärderar, analyserar och hanterar risker som är kopplade till verksamheten.

Styrelsen har utsett Peter Mattsson till VD i DalaFrakt AB, som därigenom blir styrelsens förlängda arm för att operativt leda bolaget och få beslutade åtgärder genomförda.

Styrelsen arbetar strategiskt för att främja bolagets utveckling genom att skapa ett långsiktigt ekonomiskt värde för aktieägarna.

Styrelsen omvärldsbevakar viktiga parametrar som påverkar bolagets verksamhet. Genom dessa tydliggör de bolagets nuläge, konkurrensförmåga och andra förutsättningar för framtiden.

Styrelsen säkerställer att bolagets information till delägare, marknaden och omvärlden i övrigt ger en korrekt, rättvisande och fullständig bild av bolagets utveckling, lönsamhet, finansiella ställning och risker.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att årsredovisningen är upprättad enligt lag och god redovisningssed.