Hållbarhetspolicy

Syfte

Syftet med denna policy är att ge vägledning till samtliga medarbetare i hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas och vilka
värderingar som DalaFrakt står för. Hållbarhetsarbetet ska ha en tydlig koppling till affärsverksamheten och de
värdeskapande processerna inom företaget.

Bakgrund

DalaFrakt har som ledande princip att aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling. Affärsverksamheten
bedrivs på ett sätt som upprätthåller DalaFrakts värderingar, visar respekt för människor, samhälle och
miljö/naturresurser. DalaFrakt ska möta och överträffa de förväntningar företagets intressenter har på DalaFrakts
verksamhet.
Genom att fatta beslut som rättvist balanserar anspråken från olika intressenter bidrar DalaFrakt till en hållbar
utveckling och tar sitt ansvar för gemensamma ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i dess omvärld.
DalaFrakts intressenter vad gäller ansvarsfullt företagande omfattar kunder, ägare, medarbetare, samarbetspartners,
leverantörer, miljön och samhället samt övriga intressenter som berörs av verksamheten.

Riktlinjer

Hållbara ansvarsområden

Styrelsen för DalaFrakt 2023-06-30